774 733 909 po-pá 8-16 hod.
info@elektrospecialista.cz
elektrospecialista
Elektrospecialista.cz / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Prodávající a na druhé straně Kupující.
 2. Prodávajícím je obchodní firma ROBERT FIALA, se sídlem Okrajová 1167/4, 674 01 Třebíč; IČ: 67542948, email: info@elektrospecialista.cz, mobil: 774 733 909, zapsaná u Městského úřadu v Třebíči. ROBERT FIALA je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento Kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícího i Prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Odesláním objednávky se Kupující zavazuje objednané zboží převzít a uhradit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, v daném okamžiku není dostupné, nedodává se, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží nebo byla chybně nastavena cena. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně písemně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy tím nedojde.

Prodejní ceny

Prodejní ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou závislé na aktuálních nabídkách dodavatele obchodní firmy ROBERT FIALA, popř. platné do vyprodání skladových zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí (bude nabídnut nový model, popř. adekvátní náhrada)
 • vyprodání skladových zásob
 • změny ceny od dodavatele zboží
 • chybně nastavená cena

Veškeré změny cen v objednávce, musí být Kupujícímu sděleny písemnou formou. Tato změna cen, musím být Kupujícím písemně odsouhlasena.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Zákazník je povinen překontrolovat zboží bezprostředně při jeho dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro přebírání zboží na prodejnách!!! Povinností zákazníka je nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží nepřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu BEZ VÝHRAD zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud kupující zjistí, že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen, doporučujeme ještě ten den, NEJPOZDĚJI DEN NÁSLEDUJÍCÍ, po převzetí zboží, zaslat písemnou reklamaci s fotodokumentací poškozeného výrobku a obalu doporučeným dopisem na adresu ELEKTROSPECIALISTA, Pražská 113, 676 02 Moravské Budějovice nebo elektronicky zaslat žádost na e-mailovou adresu info@elektrospecialista.cz

Reklamace bude uznána jen v případě, že originální obal s výrobními čísly výrobku je neporušen a reklamace byla uplatněna nejpozději následující den po převzetí výrobku zákazníkem.

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

V případě stornování objednávky Kupujícího před termínem dodání, požaduje obchodní firma ROBERT FIALA oznámení této skutečnosti písemnou formou a to nejlépe prostřednictvím e-mailu na info@elektrospecialista.cz. Následně je storno objednávky písemně potvrzeno a kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím rozvázána.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje Prodávajícího a písemně uvede odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu. Odstoupení od smlouvy musí být písemně Kupujícím odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů nevzniká u zboží specifikovaného § 1837 občanského zákoníku:

 • dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Podmínky pro vyplacení peněz na zboží vrácené ve 14-ti denní ochranné lhůtě

 • mechanicky nepoškozený a plně funkční výrobek včetně veškerého příslušenství
 • nepoškozené a kompletní průvodní dokumenty

Odstoupení od smlouvy musí být písemně doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Můžete si stáhnout vzorový formulář, který vyplněný přiložíte ke vrácenému zboží. Formulář ke stažení.

Kontaktujte nás (nejlépe e-mailem), že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Zboží je potřeba doručit na vlastní náklady na adresu Global elektro, Pražská 113, 676 02 Moravské Budějovice. Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a veškeré dokumentace, nesmí jevit známky používání. Pro uplatnění nároku musí zboží být doručeno v takovém stavu, jak bylo zákazníkovi předáno. Ke zboží přiložte kopii dokladu o koupi. Při odesílání zboží je nutné zboží dostatečně zabalit, aby nedošlo zpětným posláním zboží k jeho poškození. Ve vlastním zájmu doporučujeme zboží pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží neposílejte na dobírku, takové zásilky nemůžeme přijmout. V případě odstoupení od kupní smlouvy má Kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Při splnění podmínek pro vrácení zboží Vám budou peníze za zboží vráceny zpět nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Peněžní prostředky kupujícímu budou vráceny stejným způsobem, jakým jsme je obdrželi, nebo dle vzájemné dohody. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě vrácení zboží nekompletního, poškozeného, se známkami používání či jinak odporujícího podmínkám pro vrácení zboží je prodávající oprávněn vzniklý nedostatek na vraceném zboží požadovat v režimu náhrady škody (náklady na čištění přístroje, uvedení přístroje do původního stavu...) po spotřebiteli.

Odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě se nevztahuje na tzv. kupující nespotřebitele (tedy právnické či fyzické osoby s uvedeným IČ a DIČ), jejichž právní vztahy se řídí Obchodním zákoníkem.

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací a dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Podrobnější informace o ochraně osobních dat naleznete ZDE.

Odpovědnost

Společnost Robert Fiala (provozovatel internetového obchodu elektrospecialista.cz, prodávající) upozorňuje, že:

 • informace na webových stránkách internetového obchodu jsou z části přebírány od třetích stran, výrobců, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 • prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách.
 • informace o skladových zásobách uvedené u výrobků nemusí vždy odpovídat skutečnosti, jelikož zboží je současně prodáváno na kamenných prodejnách. Snažíme se tyto informace udržovat stále aktuální, popřípadě Vás o stavu objednaného zboží budeme rádi informovat.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE informuje, že orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je oprávněn k řešení sporů v oblasti finančních služeb, je finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Internetové stránky finančního arbitra: http://www.finarbitr.cz.

Slevy a kupóny

Slevy, slevové akce, kupóny a další cenová zvýhodnění nelze vzájemně kombinovat (pokud není uvedeno jinak). Zákazník může uplatnit pouze jednu slevu ke každé objednávce.

Reklamace

Kupující má právo reklamovat zboží podle reklamačního řádu uveřejněném v sekci Reklamační řád.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv provozovně prodávajícího

Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží. 

Pokud budete mít zájem o svoz starého spotřebiče, tak je nutné nás informovat nejlépe uvedením požadavku do poznámky při vytváření objednávky. Svoz je možný pouze ve stejném počtu kusů zakoupeného elektrozařízení podobného typu a použití. Mrazáky a chladničky je potřeba odmrazit. Starý spotřebič musí být připraven k odvozu u prvních uzamykatelných dveří.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky Kupující umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Možnosti doručení

Osobní odběr

Po obdržení Vaší objednávky Vás budeme informovat na e-mail uvedený v objednávce o možnosti vyzvednutí objednaného zboží. Pokud Vám e-mail s výzvou k vyzvednutí zboží nedorazí, objednávka ještě není připravena k odběru. Bez předchozí domluvy zůstává zboží zamluveno po dobu jednoho týdne od vytvoření objednávky. Pokud si zboží zákazník do této doby nevyzvedne, objednávka je automaticky stornována. Objednané zboží si můžete vyzvednout na našich pobočkách bez dalších poplatků.

Doprava přepravní službou

Dopravu výrobků až k Vám do domu za první uzamykatelné dveře zajišťuje společnost ZDAR a.s..  Standardní doručení probíhá v pracovní dny mezi 7 - 15 hod. v závislosti na umístění místa určení na trase příslušného auta rozvážejícího zásilku. Ručně manipulovatelné zásilky se doručují za první dveře provozovny příjemce, nebo max. 15 m od hrany vozidla. Ostatní zásilky se doručují dle dispozic příjemce zásilky. Zásilku si tato osoba může rovněž vyzvednout v přepravní kanceláři zasílatele. Výnosy do pater přepravce nezajišťuje.

Výše dopravného se odvíjí od celkové ceny a váhy Vašeho nákupu. Aktuální cenu a váhu Vašeho nákupu můžete kontrolovat během Vašeho nákupu v "košíku".

Sazby dopravného dle celkové váhy zásilky:

Celková váha zásilky

Při platbě dobírkou

Při platbě bankovním převodem, online platební kartou

*0 - 29 kg             
150,- Kč 100,- Kč
*30 - 49 kg             
250,- Kč 200,- Kč
***50 - 74 kg             300,- Kč 250,- Kč
***75 - 99 kg             400,- Kč 350,- Kč
100 - 149 kg             
500,- Kč 450,- Kč
150 - 199 kg             
600,- Kč 550,- Kč
200 - 499 kg             
1.100,- Kč    1.050,- Kč   

* při nákupu nad Kč 15.000,- doprava ZDARMA

*** při nákupu nad Kč 50.000,- doprava ZDARMA

O odeslání zboží Vás budeme informovat v den expedice zboží, tedy den před dodáním, na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V tomto e-mailu obdržíte také číslo Vaší zásilky, jejíž aktuální stav můžete sledovat na portálu FOFR.

Při převzetí zboží Vás prosíme o důkladnou kontrolu, zejména věnujte patřičnou pozornost vizuální kontrole poškození obalu nebo nekompletní či vykradené zásilce. V případě jakýchkoliv nejasností je třeba provést zápis s řidičem. Na pozdější reklamace nebere dopravce zřetel. Bližší informace k převzetí zásilky naleznete ZDE. 

Odvoz starého spotřebiče

Pokud budete mít zájem o svoz starého spotřebiče, tak je nutné nás informovat nejlépe uvedením požadavku do poznámky při vytváření objednávky. Svoz je možný pouze ve stejném počtu kusů zakoupeného elektrozařízení podobného typu a použití. Mrazáky a chladničky je potřeba odmrazit. Starý spotřebič musí být připraven k odvozu u prvních uzamykatelných dveří.

Komfortní doručení

Našim zákazníkům nabízíme také možnost komfortního doručení (výnos do patra) za příplatek Kč 300,-. V současné době můžeme tuto službu nabídnout bohužel pouze pro zásilky doručované v okolí sídla našich poboček (Moravské Budějovice, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou).

Pokud byste měli o tuto službu zájem, uveďte to prosím v poznámce Vaší objednávky. 

Uvedené sazby dopravného jsou platné pro doručení po ČR a jsou včetně DPH.

Doprava zdarma

 


Doprava zdarma se vztahuje pouze na označené produkty u zásilek doručovaných v rámci České republiky.

Převzetí zásilky

Zákazník je povinen překontrolovat zboží bezprostředně při jeho dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro přebírání zboží na prodejnách!!! Povinností zákazníka je nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží nepřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu BEZ VÝHRAD zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. 

Pokud kupující zjistí, že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen, doporučujeme ještě ten den, NEJPOZDĚJI DEN NÁSLEDUJÍCÍ, po převzetí zboží, zaslat písemnou reklamaci s fotodokumentací poškozeného výrobku a obalu elektronicky na e-mailovou adresu info@elektrospecialista.cz nebo doporučeným dopisem na adresu ELEKTROSPECIALISTA, Pražská 113, 676 02 Moravské Budějovice. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 

Reklamace bude uznána jen v případě, že originální obal výrobku je neporušen a reklamace byla uplatněna nejpozději následující den po převzetí výrobku zákazníkem.

 

ZPŮSOB PLATBY

Platba dobírku

Platba v hotovosti řidiči při převzetí zásilky od přepravní společnosti. Přepravce není vybaven platebními terminály, takže platba je možná pouze v hotovosti.


Platba bankovním převodem

V případě platby bankovním převodem Vám bude zboží odesláno ihned po připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Podklady pro provedení platby bankovním převodem Vám budou zaslány po vytvoření objednávky na Vámi uvedený email.


Online platba platební kartou

Objednávku je také možné uhradit online platební kartou po vytvoření objednávky.

 

Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Připojení k elektrické síti

Připojení k elektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny. Instalaci musí provést kvalifikovaný pracovník obeznámený s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o elektrické instalaci. Instalace se musí provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.

Soubory Cookie

Informace o používání souborů cookie naleznete ZDE.

Upozornění

Technické specifikce a obrázky jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.