774 733 909 po-pá 8-16 hod.
info@elektrospecialista.cz
elektrospecialista
Elektrospecialista.cz / Reklamace

Reklamace

Přednostní upozornění k ZÁRUČNÍM LISTŮM

V souladu s platnými právními předpisy, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, slouží stejně jako v dalších zemích EU pořizovací doklad (faktura, účtenka), který Kupující obdrží při doručení zboží (přilepen v průhledné fólii na OBALU spotřebiče). 

Na veškeré námi dodávané výrobky pro domácnost, je zajištěna záruční doba 24 měsíců dle záručních podmínek daného výrobce/dovozce. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky Kupujícím. V případě poruchy spotřebiče, je nutné vyhledat servisní středisko, nejbližší místu vašeho bydliště. Toto servisní středisko najdete:

 • v návodu na obsluhu nebo na jeho příloze
 • na záručním listu nebo na jeho příloze
 • prostřednictvím internetových stránek obchodního zastoupení značky v ČR
 • na základě Vašeho požadavku vyhledání nejbližšího autorizovaného servisu info@elektrospecialista.cz

Než zavoláte záruční servis překontrolujte

Překontrolujte, zda správně ovládáte spotřebič, dle přiloženého návodu na obsluhu a zda-li není porucha mimo daný spotřebič (vadná elektroinstalace, nedostatečný tlak vody apod.)

Prodloužená záruční lhůta

Na některé výrobky může být poskytnuta prodloužená záruční lhůta nebo prodloužený bezplatný servis (např. 5 let na celý spotřebič, 10 let na motor). Tato prodloužená záruční doba nebo bezplatný servis je obvykle vyznačen na záručním listě, popř. v jeho dodatku. Tyto dokumenty, včetně prodejky je nutné uschovat po celou dobu prodloužené záruční doby. Prodlouženou záruku nebo bezplatný servis je u některých výrobků podmíněno registrací nákupu přímo u výrobce.

 

Prodlouženou záruku o 1, 2 nebo 3 roky je také možné zakoupit dle platného ceníku jako pojištění u společnosti Allianz Assistance. V případě objednání prodloužené záruky se obchodní podmínky řídí obchodními podmínkami společnosti Allianz Assistance. Pokud máte zájem o objednání prodloužené záruky, tak prosíme o uvedení do poznámky v košíku při vytváření objednávky.

Nenalezené české návody k použití

České návody jsou přiloženy ke zboží nebo nalepeny na obalu. Pokud se nedopatřením stane, že skutečně chybí, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@elektrospecialista.cz.

Následně zařídíme jejich doručení na e-mailový kontakt popř. Vaší doručovací adresu.

PŘED ODESLÁNÍM ŽÁDOSTI, VŠAK NEJDŘÍVE PŘEKONTROLUJTE, ZDA-LI NENÍ NÁVOD NALEPEN NA OBALU SPOTŘEBIČE POPŘÍPADĚ JINAK VLOŽEN UVNITŘ ZBOŽÍ!

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vaše reklamace se snažíme vyřizovat v co nejkratších termínech k Vaší spokojenosti. Pro internetový obchod platí stejné podmínky, jako v běžných kamenných obchodech. V žádném případě nemějte obavy s vyřizováním reklamací.

Reklamační řád platný na dodané výrobky pro koncové spotřebitele se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění dalších předpisů. Tento zákon se vztahuje na zboží, u něhož došlo k vadě a je uplatňováno právo Kupujícího z odpovědnosti za vady. Dále jen: Kupující, Prodávající, reklamace.

Po převzetí zboží Kupujícím se na výrobek vztahuje záruční doba dle záručních podmínek daného výrobce/dovozce. Pokud spotřebič vyžaduje odbornou montáž (plynové spotřebiče, vestavné spotřebiče atd.), tak je nutná instalace kvalifikovaným technikem.

Během záruční doby může Kupující uplatnit záruční servis v autorizovaných opravnách, což je nejrychlejší možnost vyřízení Vaší reklamace. Seznam autorizovaných servisních středisek naleznete v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán.

V případě naplnění ustanovení zákona, může kupující odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy a záruka 24 měsíců se nevztahuje na tzv. kupující nespotřebitele (tedy právnické či fyzické osoby s uvedeným IČ a DIČ), jejichž právní vztahy se řídí Obchodním zákoníkem.

Uplatnění reklamace na výrobek

Reklamaci výrobku, lze uplatnit přímo u autorizovaného servisního střediska (viz. informace výše) nebo prostřednictvím e-mailu info@elektrospecialista.cz u prodejce, popř. telefonicky.

V případě reklamování zboží u prodejce je nutné dodržet následující postup:

 • Nahlásit reklamaci dle výše uvedených pokynů a podrobně popsat závadu výrobku
 • Zaslat prodejci veškerou dokumentaci (opravní listy) související s vadným výrobkem (doporučujeme vždy pro vlastní potřebu zhotovit před odesláním fotokopie)
 • Přiložit doklad o nákupu (faktura, účtenka)
 • Zaslat zabalené zboží tak, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě, na adresu příslušné pobočky (provozovny), která je uvedena v hlavičce daňového dokladu.

Tyto materiály budou předány k posouzení výrobci a podle jeho vyjádření bude dále postupováno. Kupující bude vyrozuměn o stanovisku výrobce. V případě kladného stanoviska bude výrobek okamžitě vyměněn za nový kus či adekvátní model nebo dle rozhodnutí kupujícího bude vrácena částka dle kupní smlouvy.

Pokud nedojde k odstranění závady během záruční doby ve stanovené zákonné lhůtě 30-ti dnů od podání reklamace, popř. není-li potřebný náhradní díl dostupný, nebo výrobek jeví známky trvalé závady, může Kupující uplatnit nárok na vrácení výrobku Prodávajícímu.

Ukončení reklamačního řízení je vždy oznámeno písemnou formou obchodní firmě ROBERT FIALA, nejpozději do 30-ti dnů od podání reklamace.

Pokud nedojde k vyřízení reklamace v zákonném termínu a zboží bude označeno jako neopravitelné, je kupující povinen neprodleně písemně informovat obchodní firmu ROBERT FIALA. Zpětný odvoz, je hrazen obchodní firmou ROBERT FIALA, pouze v případě, vystavení servisního protokolu autorizovaným servisním střediskem. V případě, že výrobce požaduje vrácení zboží v originálním obale, je kupující povinen zboží tímto obalem opatřit.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je Kupující odpovědný za přepravu reklamovaného zboží a v případě vzniku škody při ní způsobené. V případě poškození při této přepravě nese plnou odpovědnost Kupující. Mechanické poškození zásilky i vlivem přepravy reklamovaného zboží k prodávajícímu není uznatelné v reklamačním řízení. Zásilku tedy doporučujeme v odpovídající výši pojistit.

Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

 • předem bude s naším reklamačním oddělením dohodnuto, že si zboží stanoveným způsobem dopravíte do nejbližšího autorizovaného servisu na vlastní náklady
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)
 • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží, popř. bude domluvena doprava hrazená obchodní firmou ROBERT FIALA
 • písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.).

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Pokud jste zboží reklamovali v autorizovaném servisu a tam Vám vystavili potvrzení (servisní list) prokazující neopravitelnost nebo nerentabilnost opravy s doporučením dořešení reklamačního řízení u prodejce, je postup následující.

Zašlete prosím „servisní list” na naše reklamační oddělení: GLOBAL ELEKTRO, PRAŽSKÁ 113, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PSČ: 676 02, nebo na email: info@elektrospecialista.cz.

Oprávněnost vaší reklamace bude na základě zaslaných dokumentů posouzena a Vy budete poté kontaktováni a informováni o dalším postupu. 

Pokud je reklamace vyřízena výměnou výrobku za nový bezvadný kus, tak záruční lhůta 24 měsíců znovu neběží, ale pokračuje dle původního prodeje.

Převzetí zásilky

Zákazník je povinen překontrolovat zboží bezprostředně při jeho dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky, toto platí také pro přebírání zboží na prodejnách!!! Povinností zákazníka je nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem nebo zboží nepřebírat z důvodu poškození. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu nebo dodacího listu BEZ VÝHRAD zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. 

Pokud kupující zjistí, že výrobek je poškozen a přepravní obal je neporušen, doporučujeme ještě ten den, NEJPOZDĚJI DEN NÁSLEDUJÍCÍ, po převzetí zboží, zaslat písemnou reklamaci s fotodokumentací poškozeného výrobku a obalu elektronicky na e-mailovou adresu info@elektrospecialista.cz nebo doporučeným dopisem na adresu ELEKTROSPECIALISTA, Pražská 113, 676 02 Moravské Budějovice. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. 

Reklamace bude uznána jen v případě, že originální obal výrobku je neporušen a reklamace byla uplatněna nejpozději následující den po převzetí výrobku zákazníkem.

Připojení k elektrické síti

Připojení k elektrické síti musí být provedeno ještě před připojením spotřebiče ke zdroji elektřiny. Instalaci musí provést kvalifikovaný pracovník obeznámený s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o elektrické instalaci. Instalace se musí provádět výslovně podle předpisů lokálního dodavatele elektrické energie.